ocrodjvu

Wrapper for OCR Systems

ocrodjvu is a wrapper for OCR systems, that allows you to perform OCR on DjVu files.

Er is geen officieel pakket voor openSUSE Leap 15.3 beschikbaar

Distributies

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2