gcc33

The GNU C Compiler and Support Files

Language frontends other than C are split to different sub-packages, namely gcc-ada, gcc-c++, gcc-fortran, gcc-java and gcc-objc.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.5

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Backports for SLE 15 SP3

SUSE SLE-11 SP 4

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.