xf86-input-nextwindow

NextWindow Fermi Xorg Input Driver

NextWindow Fermi Xorg Input Driver

Não existe pacote oficial disponível para openSUSE Leap 15.5

Distribuições

openSUSE Tumbleweed