perl-HTML-Format

Base class for HTML formatters

Base class for HTML formatters

Δεν υπάρχει επίσημο διαθέσιμο πακέτο για openSUSE Leap 15.5

Διανομές

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

Μη υποστηριζόμενες διανομές

Οι παρακάτω διανομές δεν υποστηρίζονται επίσημα. Χρησιμοποιήστε αυτά τα πακέτα με δικιά σας ευθύνη.