leveldb

A key/value-store

leveldb implements a system for maintaining a persistent key/value store.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.4

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-12-SP5

CentOS CentOS-8

CentOS CentOS-7

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.