gtksourceviewmm2

C++ interface for gtksourceview

gtksourceviewmm provides a C++ interface to the gtksourceview library.

Δεν υπάρχει επίσημο διαθέσιμο πακέτο για openSUSE Leap 15.5

Διανομές

Μη υποστηριζόμενες διανομές

Οι παρακάτω διανομές δεν υποστηρίζονται επίσημα. Χρησιμοποιήστε αυτά τα πακέτα με δικιά σας ευθύνη.