WhatsApp for Linux

Κατηγορία: Network

WhatsApp for Linux

An unofficial WhatsApp desktop application written in C++.

Δεν υπάρχει επίσημο διαθέσιμο πακέτο για openSUSE Leap 15.6

Διανομές

openSUSE Tumbleweed

1.6.5~20240425.2717ff6

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

Μη υποστηριζόμενες διανομές

Οι παρακάτω διανομές δεν υποστηρίζονται επίσημα. Χρησιμοποιήστε αυτά τα πακέτα με δικιά σας ευθύνη.