webp-pixbuf-loader

WebP GDK Pixbuf Loader library

webp-pixbuf-loader is a plugin to allow loading WebP images in GTK+ applications.

Δεν υπάρχει επίσημο διαθέσιμο πακέτο για openSUSE Leap 15.4

Διανομές

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.2

Μη υποστηριζόμενες διανομές

Οι παρακάτω διανομές δεν υποστηρίζονται επίσημα. Χρησιμοποιήστε αυτά τα πακέτα με δικιά σας ευθύνη.

SUSE:SLE-15:GA