tango-icon-theme

Tango Icon Theme

This is the Tango base theme. On top of that, the package includes some specific icons from the legacy tango-icon-theme-extras package.

  • Wersja 0.8.90
  • Rozmiar 7,67 MB
  • openSUSE Leap 15.2
Bezpośrednia instalacja Expert Download

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-15

Debian 9.0

CentOS CentOS-7

isv:spb:devel Eksperymentalny
0.8.90
isv:spb:stable Eksperymentalny
0.8.90
isv:spb:v3 Eksperymentalny
0.8.90
isv:spb:v4 Eksperymentalny
0.8.90

Ubuntu 16.04

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.

openSUSE:11.4

openSUSE:12.1

openSUSE:12.2

openSUSE:12.3

openSUSE:13.1

openSUSE:13.2

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:42.1

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:Leap:42.3

openSUSE:11.1

DISCONTINUED:openSUSE:11.1

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain