sugar-turtleart

Δεν υπάρχει επίσημο διαθέσιμο πακέτο για openSUSE Leap 15.3

Διανομές

Μη υποστηριζόμενες διανομές

Οι παρακάτω διανομές δεν υποστηρίζονται επίσημα. Χρησιμοποιήστε αυτά τα πακέτα με δικιά σας ευθύνη.

openSUSE:13.1

openSUSE:13.2

openSUSE:Leap:42.1