KDE Itinerary

Categorieën: Education Geography Office Utility

Itinerary and boarding pass management application

Itinerary and boarding pass management application.

Er is geen officieel pakket voor openSUSE Leap 15.6 beschikbaar

Distributies

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

Debian Unstable

Debian Testing

Debian 11

Niet-ondersteunde distributies

Volgende distributies worden niet officieel ondersteund. Gebruik deze pakketten op eigen risico.