Srain

An IRC client

IRC client written in GTK3+.

Δεν υπάρχει επίσημο διαθέσιμο πακέτο για openSUSE Leap 15.3

Διανομές

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

Μη υποστηριζόμενες διανομές

Οι παρακάτω διανομές δεν υποστηρίζονται επίσημα. Χρησιμοποιήστε αυτά τα πακέτα με δικιά σας ευθύνη.