php5-pear-channel-phpunit

Adds pear.phpunit.de channel to PEAR

This package adds the pear.phpunit.de channel which allows PEAR packages from this channel to be installed.

Er is geen officieel pakket voor openSUSE Leap 15.3 beschikbaar

Distributies

Niet-ondersteunde distributies

Volgende distributies worden niet officieel ondersteund. Gebruik deze pakketten op eigen risico.