ទាញយក openSUSE Leap 42.2 ប្ដូរ​ទៅជា កំណែ​អភិវឌ្ឍន៍

ឧបករណ៍​ផ្ទុក​ដំឡើង

Dvd icon
4.7GB DVD (also suitable for USB stick)
មាន​បណ្ដុំ​កម្មវិធី​ជា​ច្រើន​សម្រាប់​​​ប្រើ​លើ​កុំព្យូទ័រ​​ធម្មតា ឬ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ ។
សម​ស្រប​សម្រាប់​ដំឡើង ឬ​សម្រាប់​ការ​​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រសើរ​ឡើង ។

វិធីសាស្ត្រ​ទាញយក​ ?

SHA256 checksum តំណ​ផ្ទាល់ | BitTorrent | តំណ​មេតា | យក​​កញ្ចក់
Net icon
បណ្ដាញ​
ទាញ​យក​ប្រព័ន្ធ​ដំឡើង និង​កញ្ចប់​ទាំងអស់​ពី​ឃ្លាំង​លើ​បណ្ដាញ ។
សមស្រប​សម្រាប់​ដំឡើង ឬ​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រសើរ​ឡើង ។

វិធីសាស្ត្រ​ទាញយក​ ?

SHA256 checksum តំណ​ផ្ទាល់ | តំណ​មេតា | យក​​កញ្ចក់

របៀប​បន្ត

  1. After having successfully downloaded the ISO image(s), create a bootable USB stick or burn the image(s) to a DVD (or a CD if the chosen image fits).
  2. Boot from the DVD, CD or USB stick. In case your computer does not automatically boot from the chosen device, open the BIOS setup to allow booting from it.

​ឧបត្ថម្ភ​ដោយ

អ្នក​ឧបត្ថម្ភ​ Platinum

Sponsored by: AMD

អ្នក​ឧបត្ថម្ភ​ Gold

ឧបត្ថម្ភ​ដោយ​ ៖ ផ្លាស់ប្ដូរ IP

អ្នកឧបត្ថម្ភ Silver​

ឧបត្ថម្ភ​ដោយ ៖ ប្រព័ន្ធ B1 Sponsored by: Heinlein

ភាសា