សូម​ចំណាំ​ថា នេះ​មិនមែន​ជា​ឯកសារ​ចេញ​​ផ្សាយ​ចុងក្រោយ​របស់​អូផឹនស៊ូស៊ី​ទេ ។ អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​កំណែ​ថ្មី​បំផុត​ នៅ​ទីនេះ

ទាញយក openSUSE 12.2 ប្ដូរ​ទៅជា កំណែ​អភិវឌ្ឍន៍

ឧបករណ៍​ផ្ទុក​ដំឡើង

វិធីសាស្ត្រ​ទាញយក​ ?

ប្រភេទ​កុំព្យូទ័រ ?

ការ​ចែកចាយ​ផ្ទាល់​មួយ​ចំនួន​ត្រូវ​បាន​ធ្វើឡើង​ដោយ​ផ្អែកលើ​អូផឹន​ស៊ូស៊ី ។ អ្នក​ដែល​ចាប់​អារម្មណ៍​ក្នុង​ការស្ថាបនា​គំរូ​អ្វីមួយ​តាម​គេ អាច​មើល​តាមវិបសាយ​ SUSE Studio
មើល​ការ​ចម្លង​តាម​នៅ​​​លើ​វិគី

របៀប​បន្ត

  1. After having successfully downloaded the ISO image(s), create a bootable USB stick or burn the image(s) to a DVD (or a CD if the chosen image fits).
  2. Boot from the DVD, CD or USB stick. In case your computer does not automatically boot from the chosen device, open the BIOS setup to allow booting from it.

ទាញយក​ផ្នែក​បន្ថែម (ជម្រើស)

  • ​​ទាញយក​ ភាសា​បន្ថែម (៣២ ប៊ីត) (gpg | md5 | sha1)
  • ​​ទាញយក​ ភាសា​បន្ថែម (៦៤ ប៊ីត) (gpg | md5 | sha1)
  • The installation process is available in many languages but, for most of them, the translation of the applications is not included in the image. If you want your openSUSE system to support some additional language, you need to download it from the Internet during the installation or any time after it. If you have easy access to the Internet you do not need this CD, but if you are planning to install openSUSE in some machine with no Internet connection, it will provide you access to all the available translations.

  • ​​ទាញយក​ ស៊ីឌី​ NonOSS (gpg | md5 | sha1)
  • ស៊ីឌី​នេះ​មាន​កម្មវិធី​ដែល​ចែកចាយ​ដោយ​សេរី ដោយ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​មាន​កម្មសិទ្ធិ ប៉ុន្តែ​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​រួម​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​មេឌៀ​ដំឡើង​ចម្បង​ជាមួយ​នឹង​កម្មវិធី​ប្រភព​កូដចំហ​ដែល​ឥត​គិត​ថ្លៃ​នោះ​ទេ ។​ គ្រប់​កម្មវិធី​​ដែល​នៅ​ក្នុង​ស៊ីឌី​នេះ អាច​នឹង​ត្រូវ​បាន​ទាញ​យក​ពី​ឃ្លាំង​របស់ NON-OSS ។

​ឧបត្ថម្ភ​ដោយ

អ្នក​ឧបត្ថម្ភ​ Platinum

Sponsored by: AMD

អ្នក​ឧបត្ថម្ភ​ Gold

ឧបត្ថម្ភ​ដោយ​ ៖ ផ្លាស់ប្ដូរ IP

អ្នកឧបត្ថម្ភ Silver​

ឧបត្ថម្ភ​ដោយ ៖ ប្រព័ន្ធ B1 Sponsored by: Heinlein

ភាសា